Produkter

 

Köpvillkor
Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Stockholm Office Supplies AB, org.nr. 559233-8247

(”Stockholm Office Supplies AB”) och kund (”Kund"). Om Stockholm Office Supplies AB och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

Stockholm Office Supplies AB erbjuder produkter till försäljning i webshopen, eller via telefon. Stockholm Office Supplies AB reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen, kataloger eller i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Stockholm Office Supplies AB har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen, och i kataloger.

2. Beställning

Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i webshopen, eller via kundcenter per telefon, fax eller e-post. Stockholm Office Supplies AB förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma Kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr. Beställning för leverans till utlandet är endast tillgänglig via kundcenter.

3. Leverans

Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i webshopen i samband med beställning. Vid telefonbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan. För beställningsvaror kan dock fraktavgift komma att tas ut efter leverans. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundcenter och faktisk fraktavgift tillkommer.

4. Prisernas giltighetstid

Stockholm Office supplies Ab förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges. I webshopen kan kunden själv välja om pris skall visas inklusive eller exklusive mervärdesskatt. 


7. Fakturering och betalningsvillkor

Vid fakturabetalning ska Kunden erlägga betalning senast 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Pappersfaktura debiteras med 29 kr per faktura. Vid fakturabetalning kan Stockholm Office Supplies AB komma att genomföra en kreditupplysning. 

8. Retur/ångerrätt

Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter (t.ex. produkter som av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas efter bruten förpackning), produkter med särskild hållbarhet (t.ex. livsmedel), kundunika artiklar, profilprodukter eller andra produkter som tillverkats särskilt för Kunden eller har tydlig personlig prägel. Inte heller beställningsvaror markerade med ”begränsad returrätt” omfattas av ångerrätten. Vid retur ska retursedel utfärdad av Stockholm Office Supplies AB kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Vid bruten förpackning gäller inte ångerrätten. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Stockholm Office Supplies ab kundcenter på telefonnummer 08-59129900 eller via e-post till info@stockholmofficesupplies.se Returfrakt betalas av Kunden. När Stockholm Office Supplies AB mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura.

9. Transportskada

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Stockholm Office Supplies AB. Kund ska även kontakta Stockholm Office Supplies AB kundcenter samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Stockholm Office Supplies AB kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Stockholm Office Supplies AB en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.


Instruktion fotografering:
Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.
Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig. 
Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
Den skadade produkten i sin helhet.
Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
Närbild på skadan/skadorna

Kontakta Stockholm Office Supplies AB kundcenter på telefonnummer 08-59129900


10. Reklamation

Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta kundcenter på telefon 08-59129900 eller via epost till info@stockholmofficesupplies.se Stockholm Office Supplies står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För privatkonsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

11. Garantier

Tillverkarens garantier tillämpas. Stockholm Office Supplies AB har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

12. Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Stockholm Office Supplies AB.

13. Ansvarsbegränsning

Stockholm Office Supplies AB ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Stockholm Office Supplies AB ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

14. Force Majeure

Stockholm Office Supplies AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Stockholm Office Supplies AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Stockholm Office Supplies AB snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Stockholm Office Supplies AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

15. Ändringar

Stockholm Office Supplies AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på stockholmofficesupplies.se Ändringar gäller från det datum de publiceras

16. Tillämplig lag & Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Stockholm Office Supplies AB och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.